Menu
Obec Postřekov
Obec
Postřekov

Obecní sál

PROVOZNÍ ŘÁD KULTURNÍHO SÁLU OBCE POSTŘEKOV

A PŘILEHLÝCH PROSTOR

 1. Úvodní ustanovení

 

 1. Provozní řád kulturního sálu obce Postřekov (dále jen KS) stanoví pravidla pronájmu prostor KS, ochrany obecního majetku a povinnosti pořadatele na pořádaných akcích.
 2. Budova, ve které se nachází KS, i přilehlé pozemky jsou ve vlastnictví obce Postřekov (pronajímatele). Tento Provozní řád se konkrétně týká následujících prostor KS: prostor před vstupem do kulturního sálu, vstupu do budovy, předsálí, šatny, místnosti pro podávání občerstvení, společenského sálu, přísálí, balkónu, jeviště, dámských a pánských toalet a přilehlých prostor včetně vybavení
 3. Maximální kapacita KS je 199 osob podle úpravy (stolová úprava, divadelní úprava)
 4. KS je účelovým zařízením určeným k pořádání akcí organizacemi i jednotlivci
 5. Akcemi se rozumí soukromé, kulturní, zájmové, komerční, společenské a ostatní činnosti, které jsou včas oznámené a povolené obcí.
 6. Za provoz KS odpovídá Obecní úřad Postřekov, povolení ke konání akcí vydává starosta obce a v případě jeho nepřítomnosti pak místostarosta.
 7. Správcem KS (dále jen „správce“) se rozumí osoba, která je pro tuto funkci pověřena obcí.

 

 1. Postup zájemce před konáním akce

 

 1. Zájemce o pronájem prostor podá nejméně 14 dní před konáním akce písemnou žádost. Příslušný formulář je přílohou č. 1 tohoto Provozního řádu a dále je k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce Postřekov.
 2. Řádně vyplněnou a podepsanou žádost doručí na obecní úřad nejméně 14 dní před konáním akce. Ve výjimečných případech lze lhůtu pro podání žádosti zkrátit na základě osobní domluvy.
 3. Podání žádosti je možné osobně na podatelně obecního úřadu, nebo elektronicky (emailem urad@obecpostrekov.cz nebo datovou schránkou wjvby6y).
 4. Žadatelem o pronájem KS musí být osoba starší 18 let
 5. O souhlasu s pronájmem rozhoduje starosta obce a v případě jeho nepřítomnosti pak místostarosta.
 6. V případě obsazení požadovaného termínu, bude dohodnut termín náhradní. Při kolizi termínů má přednost při pořádání akcí obec, následně místní spolky a až poté ostatní organizace a jednotlivci. Do seznamu akcí nebudou zařazeny akce, které budou v rozporu se zákonem nebo nebudou řádně obcí povoleny.
 7. Po schválení pronájmu KS bude pořadatel informován a následně bude vyzván k uzavření nájemní smlouvy mezi oběma smluvními stranami (pronajímatel a nájemce). Vzor nájemní smlouvy je uveden v příloze č. 2 tohoto Provozního řádu.

 

 1. Předání kulturního sálu nájemci

 

 1. Nájemce se před konáním akce dohodne se správcem na termínu převzetí prostor KS a zařízení. Přebírá předem prohlédnutý stav prostor a zařízení, které jsou předmětem požadovaného pronájmu, a ve stejném stavu je ve sjednaném termínu předává zpět.
 2. Při převzetí prostor je pořadatel seznámen s umístěním hasicích přístrojů, únikových východů a s požárními předpisy, kterými je povinen se při akci řídit.
 3. Rovněž správce seznámí nájemce s ovládáním elektroinstalace nebo tyto služby zajistí pronajímatel sám.
 4. Převzetí KS potvrdí nájemce i správce do protokolu o předání KS, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 tohoto řádu.
 5. Při převzetí KS se do protokolu rovněž poznamenají stavy uvedené na měřidlech energií (vodoměr, elektroměr a plynoměr).

 

 1. Práva a povinnosti pořadatele při průběhu akce

 

 1. Zodpovědná osoba a pořadatelé odpovídají při vlastní akci za pořádek a její důstojný průběh, aby nedocházelo k porušování právního řádu České republiky a obecně závazných vyhlášek obce Postřekov. Jedná-li se o akci neveřejnou také za zabránění vstupu nepovolaných osob.
 2. Pořadatel je povinen dbát na dodržování zákazu kouření ve všech prostorách objektu. U akcí pořádaných obcí za dodržení zákazu kouření zodpovídá zodpovědná osoba.
 3. Pořadatel je povinen dodržovat zákaz přibíjení výzdoby, reklam a jiných předmětů ve všech pronajatých prostorách KS. Případné výjimky budou dohodnuty při předání KS. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako způsobení škody.
 4. Je zakázáno vynášet stoly a židle mimo vnitřní prostory kulturního sálu.
 5. Za škody vzniklé v průběhu akce na budově KS, zařízení a movitém majetku odpovídá zodpovědná osoba – nájemce.
 6. Vlastník objektu obec Postřekov nezodpovídá za škody vzniklé pořadateli při konání akce, např. na zařízení, které není majetkem obce.
 7. Za děti a mládež do 18 let nesou plnou zodpovědnost jejich rodiče. Pro děti do 15 let je bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let vstup zakázán.
 8. Pořadatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, umožnit vstup kontrolním orgánům a řídit se pokyny zástupce poskytovatele, který může provádět namátkovou kontrolu během akce pořadatele.

 

 1. Povinnosti pořadatele a nájemce po skončení akce

 

 1. Po skončení akce pořadatel zodpovídá za řádné uzavření užívaných prostor (dveře, okna), vypnutí světel a spotřebičů a zamezení možnosti vzniku škod z nedbalosti. Odpovědná osoba odchází z budovy jako poslední a budovu uzamkne.
 2. Do společenského KS je povolen vstup pouze v očištěné obuvi.
 3. Po skončení akce zajistí nájemce úklid sklenic a použitého nádobí ze sálu, jeho řádné umytí a uložení do obalů a skříní. Nájemce dále zajistí úklid místnosti pro podávání občerstvení a úklid venkovních prostor kolem budovy sálu (např. nedopalky cigaret, rozbité sklo apod.).
 4. Po skončení akce je nájemce povinen v co nejkratším termínu předat klíče od KS a nájemné prostory zpět správci, přičemž mu oznámí vzniklé závady. Při předání KS se do protokolu o předání KS poznamenají konečné stavy uvedené na měřidlech energií (vodoměr, elektroměr a plynoměr). Správce provede kontrolu, a předání bude řádně zaznamenáno v protokolu. O případně vzniklých škodách sepíše správce KS s nájemcem protokol, nebo je poznamená do poznámek v protokolu o předání KS a obecní úřad následně stanoví výši vzniklé škody.
 5. Nájemce je povinen tyto škody buď odstranit, nebo nahradit finančně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy obecního úřadu. Odstraněním škody se rozumí pořízení nové věci, nebo oprava tak, aby byla věc uvedena do původního stavu.
 6. Při hrubém porušení povinností pořadatele akce v průběhu převzetí prostor, konání akce, předání prostor a pozdní úhradě se cena za pronájem prostor zvyšuje o 50 %.

 

 1. Cena pronájmu

 

 1. Pronájem je poskytován vždy úplatně, dle aktuálního ceníku, který je uveden v příloze č. 4 tohoto Provozního řádu.
 2. Obec požaduje složení kauce dle ceníku nejpozději v den předání prostor (pokud není smluvně ujednáno jinak). O složení kauce rozhoduje starosta obce a v jeho nepřítomnosti místostarosta obce.
 3. K ceně nájemného je rovněž připočtena cena spotřebované energie za vytápění prostor, která se stanoví na základě provedených odpočtů a ceny plynu za m3 včetně distribučních poplatků stanovené dle vyúčtování za předchozí období. V topné sezóně musí být proveden odpočet stavu plynoměru minimálně dva dny před konáním akce (topná sezóna zpravidla od 1.9. do 31.5.) a následující ráno po ukončení akce.
 4. Nájemce je povinen na vlastní náklady zabezpečit sanitární potřeby (mýdlo na ruce, papírové ručníky, toaletní papír, aj.). Pokud by nájemce požadoval tyto potřeby, budou mu po předchozí domluvě předány v den předání KS a jejich konečná spotřeba bude zahrnuta do konečného vyúčtování.
 5. Splatnost poplatku a vratné kauce je vždy před započetím akce a předáním prostor pořadateli akce, v hotovosti v pokladně obce Postřekov, nebo na účet obce č. 761906309/0100, a to nejpozději v den předání prostor.

 

 1. Úlevy nájemného

 

 1. Spolkům při úřadu obce, při pořádání tradičních akcí jako jsou masopust, pouťová zábava, tradiční bály, valné hromady, různé nácviky a schůze spolků se nájemné může prominout nebo částečně snížit. Prominutí nájemného schvaluje na základě písemné nebo elektronicky zaslané žádosti starosta obce a v jeho nepřítomnosti místostarosta obce.
 2. Na tyto úlevy není právní nárok.
 3. Sleva se neposkytuje v případě překročení sjednané doby užívání.

 

Přílohy:

 

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provoznim řádem.

Rezervace

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 28. 9. 2023
zataženo 23 °C 13 °C
pátek 29. 9. skoro jasno 23/13 °C
sobota 30. 9. slabý déšť 19/10 °C
neděle 1. 10. polojasno 19/8 °C

Svátek a výročí

Svátek má Václav

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den české státnosti

Zítra má svátek Michal

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

Pranostika na akt. den

Svatý Václav v slunci září, sklizeň řepy se vydaří.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:7:03

Slunce zapadá:18:55

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na