Menu
Obec Postřekov
Obec
Postřekov

Obecní sál

PROVOZNÍ ŘÁD

OBJEKTU POSTŘEKOV Č. P. 197 „HOTEL U NÁDRAŽÍ“

 

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Provozní řád objektu Postřekov č.p. 197 „Hotel U Nádraží“ (dále jen „objekt“) stanoví pravidla pronájmu prostor objektu, ochrany souvisejícího obecního majetku a povinnosti pořadatele na akcích pořádaných v tomto objektu.
 2. Objekt se dělí na dva provozní celky – Obecní sál (dále jen „Sál“) a Obecní hospodu (dále jen „Hospoda“).
 3. Budova objektu i přilehlé pozemky jsou ve vlastnictví obce Postřekov (dále též „pronajímatel“ nebo „obec“). Tento Provozní řád se konkrétně týká následujících prostor objektu: prostor před vstupem do objektu, vstupu do budovy, předsálí, šatny, místnosti pro podávání občerstvení, společenského sálu, přísálí, balkónu, jeviště, hospody se salonkem, dámských a pánských toalet a přilehlých prostor včetně vybavení.
 4. Maximální kapacita Sálu je 199 osob podle úpravy (stolová úprava, divadelní úprava).
 5. Maximální kapacita Hospody včetně salonku je 50 osob.
 6. Objekt je účelovým zařízením určeným k pořádání akcí obcí, organizacemi i jednotlivci (přednostně místními).
 7. Akcemi se rozumí soukromé, kulturní, zájmové, komerční, společenské a ostatní činnosti, které jsou včas oznámené a povolené obcí.
 8. Za provoz objektu odpovídá Obecní úřad Postřekov, povolení ke konání akcí vydává starosta obce a v případě jeho nepřítomnosti pak místostarosta.
 9. Správcem objektu (dále jen „správce“) se rozumí osoba, která je pro tuto funkci pověřena obcí.
 10. Objekt se pronajímá během celého roku zpravidla vyjma Velkého pátku, Štědrého dne (24. 12.) a Božího hodu vánočního (25. 12.).

 

 

 1. POSTUP ZÁJEMCE PŘED KONÁNÍM AKCE

 

 1. Zájemce o pronájem prostor podá nejméně 14 dní před konáním akce písemnou žádost. Příslušný formulář je přílohou č. 1 tohoto Provozního řádu a dále je k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce Postřekov, kde lze též provést předběžnou rezervaci termínu prostřednictvím rezervačního systému (rezervace/).
 2. Řádně vyplněnou a podepsanou žádost doručí na obecní úřad nejméně 14 dní před konáním akce. Ve výjimečných případech lze lhůtu pro podání žádosti zkrátit na základě osobní domluvy.
 3. Podání žádosti je možné osobně na podatelně obecního úřadu, nebo elektronicky (emailem urad@obecpostrekov.cz nebo datovou schránkou wjvby6y).
 4. Žadatelem o pronájem objektu musí být osoba starší 18 let.
 5. O souhlasu s pronájmem rozhoduje starosta obce a v případě jeho nepřítomnosti pak místostarosta.
 6. Hospoda je na akce pronajímána pouze v případě, že není dlouhodobě pronajata jinému provozovateli.
 7. Na pronájem není právní nárok. Pronájem nebude poskytnut zájemcům, kteří při předchozích akcích poruší povinnosti stanovené tímto Provozním řádem. Do seznamu akcí nebudou zařazeny akce, které budou v rozporu se zákonem nebo nebudou řádně obcí povoleny.
 8. V případě obsazení požadovaného termínu bude dohodnut termín náhradní. Při kolizi termínů má přednost při pořádání akcí obec, následně místní spolky, poté místní organizace a občané obce.
 9. V případě volné kapacity může být pronájem poskytnut i občanům, spolkům a organizacím z jiných obcí, a to max. 1x měsíčně v období od skončení masopustu do 30. 6. a od 1. 9. do 23. 12. Výjimku z tohoto ustanovení může udělit starosta nebo místostarosta obce.
 10. Po schválení pronájmu objektu bude zájemce informován a následně bude vyzván k uzavření nájemní smlouvy mezi oběma smluvními stranami (pronajímatel a nájemce). Vzor nájemní smlouvy je uveden v příloze č. 2 tohoto Provozního řádu.

 

 

 1. PŘEDÁNÍ PROSTOR NÁJEMCI

 

 1. Nájemce se před konáním akce dohodne se správcem na termínu převzetí prostor objektu a zařízení. Přebírá předem prohlédnutý stav prostor a zařízení, které jsou předmětem požadovaného pronájmu, a ve stejném stavu je ve sjednaném termínu předává zpět.
 2. Při převzetí prostor je nájemce seznámen s umístěním hasicích přístrojů, únikových východů a s požárními předpisy, kterými je povinen se při akci řídit.
 3. Rovněž správce seznámí nájemce s ovládáním elektroinstalace nebo tyto služby zajistí pronajímatel sám.
 4. Převzetí objektu potvrdí nájemce i správce do protokolu o předání objektu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 tohoto řádu.
 5. Při převzetí objektu se do protokolu rovněž poznamenají stavy uvedené na měřidlech energií (elektroměr, plynoměr).

 

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE A NÁJEMCE PŘI PRŮBĚHU AKCE

 

 1. Zodpovědná osoba nájemce a jím určení pořadatelé odpovídají při vlastní akci za pořádek a její důstojný průběh, aby nedocházelo k porušování právního řádu České republiky a obecně závazných vyhlášek obce Postřekov. Jedná-li se o akci neveřejnou také za zabránění vstupu nepovolaných osob.
 2. Nájemce a pořadatel je povinen dbát na dodržování zákazu kouření ve všech prostorách objektu. U akcí pořádaných obcí za dodržení zákazu kouření zodpovídá zodpovědná osoba.
 3. Nájemce a pořadatel je povinen dodržovat zákaz přibíjení výzdoby, reklam a jiných předmětů ve všech pronajatých prostorách objektu. Případné výjimky budou dohodnuty při předání objektu. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako způsobení škody.
 4. Je zakázáno vynášet stoly a židle mimo vnitřní prostory objektu.
 5. Za škody vzniklé v průběhu akce na budově objektu, zařízení a movitém majetku odpovídá nájemce.
 6. Vlastník objektu obec Postřekov nezodpovídá za škody způsobené účastníky při konání akce, např. na zařízení, které není majetkem obce.
 7. Za děti a mládež do 18 let nesou plnou zodpovědnost jejich rodiče. Pro děti do 15 let je bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let vstup zakázán.
 8. Nájemce a pořadatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, umožnit vstup kontrolním orgánům a řídit se pokyny zástupce pronajímatele, který může provádět namátkovou kontrolu během akce.
 9. Nájemce a pořadatel je povinen zajistit parkování vozidel účastníků akce na k tomu určených parkovacích plochách v obci.

 

 1. POVINNOSTI POŘADATELE A NÁJEMCE PO SKONČENÍ AKCE

 

 1. Po skončení akce nájemce a pořadatel zodpovídá za řádné uzavření užívaných prostor (dveře, okna), vypnutí světel a spotřebičů a zamezení možnosti vzniku škod z nedbalosti. Odpovědná osoba nájemce odchází z budovy jako poslední a budovu uzamkne.
 2. Do prostor objektu je povolen vstup pouze v očištěné obuvi.
 3. Po skončení akce zajistí nájemce úklid sklenic a použitého nádobí, jeho řádné umytí a uložení do obalů a skříní. Nájemce dále zajistí úklid místností pro podávání občerstvení a úklid venkovních prostor kolem budovy objektu (např. nedopalky cigaret, rozbité sklo apod.).
 4. Po skončení akce je nájemce povinen v co nejkratším termínu předat klíče od objektu a nájemné prostory zpět správci, přičemž mu oznámí vzniklé závady. Při předání objektu se do protokolu o předání objektu poznamenají konečné stavy uvedené na měřidlech energií (elektroměr, plynoměr). Správce provede kontrolu, a předání bude řádně zaznamenáno v protokolu. O případně vzniklých škodách sepíše správce objektu s nájemcem protokol, nebo je poznamená do poznámek v protokolu o předání objektu a obecní úřad následně stanoví výši vzniklé škody.
 5. Nájemce je povinen tyto škody buď odstranit, nebo nahradit finančně, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení výzvy obecního úřadu. Odstraněním škody se rozumí pořízení nové věci, nebo oprava tak, aby byla věc uvedena do původního stavu.
 6. Při hrubém porušení povinností nájemce a pořadatele akce v průběhu převzetí prostor, konání akce, předání prostor a pozdní úhradě se cena za pronájem prostor zvyšuje o 50 %.

 

 

 1. CENA PRONÁJMU

 

 1. Pronájem je poskytován vždy úplatně, dle aktuálního ceníku, který je uveden v příloze č. 4 tohoto Provozního řádu.
 2. Obec požaduje složení kauce dle ceníku nejpozději v den předání prostor (pokud není smluvně ujednáno jinak). O složení kauce rozhoduje starosta obce a v jeho nepřítomnosti místostarosta obce.
 3. K ceně nájemného je rovněž připočtena cena spotřebované energie za elektřinu a vytápění prostor, která se stanoví na základě provedených odpočtů a ceny elektřiny v kWh a plynu za m3 včetně distribučních poplatků stanovené dle vyúčtování za předchozí období. V topné sezóně musí být proveden odpočet stavu plynoměru minimálně dva dny před konáním akce (topná sezóna zpravidla od 1. 9. do 31. 5.) a následující ráno po ukončení akce.
 4. Nájemce je povinen na vlastní náklady zabezpečit sanitární potřeby (mýdlo na ruce, papírové ručníky, toaletní papír, aj.). Pokud by nájemce požadoval tyto potřeby, budou mu po předchozí domluvě předány v den předání objektu a jejich konečná spotřeba bude zahrnuta do konečného vyúčtování.
 5. Splatnost nájemného a vratné kauce je vždy před započetím akce a předáním prostor nájemci a pořadateli akce, v hotovosti v pokladně obce Postřekov, nebo na účet obce č. 761906309/0100, a to nejpozději v den předání prostor.
 6. Splatnost konečného vyúčtování je vždy nejpozději do 14 dnů od jeho vystavení a předání/zaslání nájemci, v hotovosti v pokladně obce Postřekov, nebo na účet obce č. 761906309/0100.

 

 1. ÚLEVY NÁJEMNÉHO

 

 1. Spolkům v obci, při pořádání tradičních akcí jako jsou masopust, pouťová zábava, tradiční bály, valné hromady, různé nácviky a schůze spolků, případně i dalším místním organizacím či občanům obce, se nájemné může prominout nebo částečně snížit. Prominutí nájemného schvaluje na základě písemné nebo elektronicky zaslané žádosti starosta obce a v jeho nepřítomnosti místostarosta obce.
 2. Na tyto úlevy není právní nárok.
 3. Sleva se neposkytuje v případě překročení sjednané doby užívání.

 

Přílohy:

 

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provoznim řádem.

Rezervace

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Předpověď počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 22 °C 14 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 21/14 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 21/12 °C
úterý 25. 6. jasno 23/11 °C

Svátek a výročí

Svátek má Pavla

Zítra má svátek Zdeňka

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den házené

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Svatý Pavel z Noly zaplavuje štoly.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:00

Slunce zapadá:21:21

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na