Menu
Obec Postřekov
Obec
Postřekov

Tělocvična

PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY

OBEC POSTŘEKOV

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Obec Postřekov je vlastníkem tělocvičny – sportovní haly na adrese Postřekov 241, 345 35 Postřekov.
 2. Účelem tohoto Provozního řádu je určit zásady chování uživatelů a návštěvníků tělocvičny, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k postihu, pokutě, či zákazu vstupu.
 3. Vstup do tělocvičny a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a budou se řídit pokyny zástupců vlastníka.

 

II. Specifikace tělocvičny – sportovní haly

 1. Prostor tělocvičny tvoří: hlavní hrací plocha, klubovna, dva sklady sportovního náčiní, dámské toalety, pánské toalety, dvě šatny, úklidová místnost, balkonové hlediště, chodba a vstup.
 2. Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací, uloženou na obecním úřadě v Postřekově.

 

III. Všeobecná pravidla pro užívání prostoru tělocvičny

 1. Časové využívání prostor tělocvičny je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání tělocvičny se předkládají správci tělocvičny.
 2. Smluvní dlouhodobí uživatelé tělocvičny se prokazují předem dohodnutým způsobem.
 3. Do tělocvičny je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat, podnapilým a drogově závislým osobám, dále je zákaz vstupu s jízdními koly (kromě vstupní předsíně).
 4. Uživatel je ve všech prostorách tělocvičny povinen udržovat pořádek a čistotu.
 5. Uživatel tělocvičny odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
 6. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách tělocvičny přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny v tělocvičně v souvislosti s činností uživatele.
 7. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení tělocvičny v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání. Případné vady nahlásí správci tělocvičny nebo na Obecním úřadě.
 8. Za veškerou činnost na hrací ploše a ostatních místnostech tělocvičny odpovídá uživatel.
 9. S technickým vybavením (osvětlení, ozvučení, topení apod.) může manipulovat pouze pověřená osoba provozovatelem tělocvičny.
 10. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na ochranné sítě oken.
 11. Při výuce odpovídá za pořádek, kázeň a poškození na balkonu, hrací ploše v šatnách nebo toaletách příslušný vyučující. Při ostatních akcích pořadatel této akce. Stanovení pořadatelé odpovídají rovněž za provedení okamžitého úklidu.
 12. Za pronajaté prostory nesou zodpovědnost osoby, kterým byly písemně přiděleny.
 13. Klíče od těchto prostor jsou uloženy na Obecním úřadě Postřekov.

 

IV. Všeobecná ustanovení, podmínky vstupu do tělocvičny, bezpečnost

 1. Mimo dobu konání veřejně přístupných akcí je dovolen vstup do tělocvičny pouze osobám či kolektivům, které zde mají v předstihu zajištěn trénink či cvičení (dále jen sportovní akce).
 2. Na hlavní hrací plochu je umožněn vstup pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch, a to ani stíráním podešve (tmavé či světlé šmouhy) nebo poškrabáním. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně zodpovídá trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce. Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen cvičitel, trenér, vyučující nebo pořadatel takové osobě neumožnit vstup na plochu tělocvičny, nebo ji ihned z užívání tělocvičny vyloučit případně celou akci zrušit. Při turnajích je za dodržení tohoto nařízení rovněž odpovědný hlavní pořadatel, a to za všechna zúčastněná družstva.
 3. Vstup na plochu tělocvičny je uživatelům dále umožněn jen ve vhodném sportovním oděvu neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo plochu tělocvičny, např. bez kovových předmětů, cvočků, knoflíků apod.
 4. Za sportovní činnost na ploše je plně zodpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel, jakákoliv činnost poškozující plochu nebo jinou část tělocvičny je z užívání vyloučena.
 5. Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona (reprodukovaná hudba apod.) neodpovídá provozovatel ani majitel tělocvičny, ale vždy uživatel, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.

 

V. Zákazy a nařízení

 1. Na hrací plochu tělocvičny je zakázáno nosit jídlo, tekutiny (povoleny pouze mimo hrací prostor v dokonale zajištěných plastových obalech) i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení tělocvičny.
 2. V celé tělocvičně platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako ZÁKAZ vnášet do tělocvičny hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné i potenciálně nebezpečné věci.
 3. Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při velkém požáru, zemětřesení apod.) je ZAKÁZÁNO manipulovat s hydranty, hasicími přístroji či používat označené únikové východy. Za nedodržení těchto ustanovení je pověřená osoba oprávněna na viníkovi požadovat ihned na místě úhradu nutných nákladů na vyčištění nebo opravu povrchu hrací plochy nebo na opravu zařízení tělocvičny, a to v minimální výši od 500,- Kč až do výše skutečně vzniklé škody. Na tuto platbu je pověřená osoba povinná vystavit viníkovi příjmový doklad.
 4. V šatnách tělocvičny se doporučuje neponechávat cennosti (mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady atd.) a zde je odkládat. Za případné ztráty nenese provozovatel zodpovědnost!
 5. Bez souhlasu pověřené osoby tělocvičny jsou svévolné manipulace se sportovním vybavením (cvičební nářadí a náčiní, lavičky atd.) osvětlením hrací plochy, ovládáním vytápění, PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNY a přísluší pouze pověřeným osobám.
 6. Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení tělocvičny je třeba ihned ohlásit provozovateli a zapsat do Provozní knihy tělocvičny.
 7. Na hrací ploše platí ZÁKAZ posunování vybavení (těžké sportovní nářadí, volejbalové sloupky, stoly apod.). Takové předměty je povoleno pouze přenášet, aby nedošlo k poničení plochy hřiště.

 

VI. Povinnosti nájemce

 1. Vstup do prostor tělocvičny je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí, zpravidla však nejdříve 10 minut před jejich zahájením.
 2. Osoba zodpovědná za skupinu si vyzvedne u osoby k tomu pověřené klíč, který bude sloužit k přístupu do tělocvičny. Tato osoba za tento klíč zodpovídá. Při vstupu do tělocvičny provede důkladnou kontrolu, zda žádná z přístupných zařízení tělocvičny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost správci tělocvičny.
 3. Osoba zodpovědná za skupinu zodpovídá za manipulaci s vybavením tělocvičny na hrací ploše. Po ukončení činnosti jsou zodpovědné osoby povinny uložit tento sportovní materiál na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty, pokud není s pověřenou osobou dohodnuto předem jinak.
 4. Bez souhlasu správce tělocvičny nelze přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch, lepit značky apod.
 5. Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění, kulturních akcí a jiných předem známých akcí či plánované údržby má správa tělocvičny právo tréninkové (cvičební) hodiny zrušit. O zrušení z tohoto důvodu jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni minimálně sedm dní předem. Každý trenér, cvičitel apod. je povinen sdělit pověřené osobě tělocvičny možný kontakt (telefon, e-mail).
 6. Pořadatel sportovní akce smí užívat pouze sjednané prostory tělocvičny. Ve všech sjednaných prostorách je povinen zajistit pořadatelskou službu vč. jejího zřetelného označení.

 

VII. Všeobecná ustanovení

 1. Za provoz tělocvičny odpovídá pověřená osoba – správce tělocvičny. Má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.
 2. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele tělocvičny.
 3. Při užívání prostor tělocvičny platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.
 4. Ceny užívání tělocvičny jsou stanoveny ceníkem sazeb, který je přílohou tohoto Provozního řádu.

 

Provozní řád tělocvičny nabývá platnosti a účinnosti dne 1.2.2022

V Postřekově dne 31.1.2022.

        

      Bc. Ondřej Cibulka – správce tělocvičny                                          

603 893 050, 1.mistostarosta@obecpostrekov.cz                                

 

CENÍK SAZEB PRONÁJMU    

 

PROPŮJČENÍ TĚLOVIČNY – ZIMA                                                                                             220 Kč / hodina

 

PROPŮJČENÍ TĚLOVIČNY – LÉTO                                                                                              180 Kč / hodina

 

PROPŮJČENÍ TĚLOCVIČNY NA CELÝ DEN – ZIMA                                                               1500 Kč / den

 

PROPŮJČENÍ TĚLOCVIČNY NA CELÝ DEN – LÉTO                                                                1200 Kč / den                                                                  

PROPŮJČENÍ TĚLOCVIČNY K VÍCEDENNÍM AKCÍM – ZIMA                                             1200 Kč / den

 

PROPŮJČENÍ TĚLOCVIČNY K VÍCEDENNÍM AKCÍM – LÉTO                                              1000 Kč / den

 

SEZONA ZIMA: od 1. 11. do 15. 4.

SEZONA LÉTO: od 16. 4. do 31. 10.

Ceny jsou vč. DPH 

V ceně nájmu je zahrnuto: užívání prostor popsaných čl. II. bod 1 (vyjma klubovny), užívání volně přístupného sportovního nářadí a náčiní, elektřina, ozvučení, vytápění, teplá voda.

Platby za propůjčení tělocvičny musí být uhrazeny nejpozději do 48 hodin před začátkem akce. U denních a vícedenních akcí může provozovatel požadovat 50 % zálohu 30 dní předem.  

 

VÝJIMKY Z NÁJEMNÉHO

Obecně lze říci, že výjimky z nájemného mají místní organizace a spolky, které svou činnost provádějí bez nároku na honorář pro občany obce Postřekov, jako jsou: 

 • Základní škola a Mateřská škola Postřekov
 • Spolky TJ SOKOL Postřekov
 • Sbor dobrovolných hasičů Postřekov
 • Národopisný soubor Postřekov

 

Další výjimky z nájemného mohou být schválené provozovatelem tělocvičny.

Ceník je platný dnem účinnosti Provozního řádu do 31. 12. 2022.

 

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provoznim řádem.

Rezervace

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Předpověď počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 22 °C 14 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 21/14 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 21/12 °C
úterý 25. 6. jasno 23/11 °C

Svátek a výročí

Svátek má Pavla

Zítra má svátek Zdeňka

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den házené

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Na Deset tisíc rytířů desettisíckrát deset tisíc kapek.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:00

Slunce zapadá:21:21

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na